Shadow of Leaves on Woman's Body
ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Tańcząc intuicyjnie

wyrażasz najgłębszą

część Siebie

Through intuitive dance, you express the innermost

essence of who you are.

ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Prowadzę zajęcia z tańca intuicyjnego, medytacji w ruchu i improwizacji ruchowej. Taniec terapeutyczny i świadomość ciała to moje radości i pasje. Praktykuję i pogłębiam je od 15 lat.

Rodzaje Zajęć

1.Ekspresja

w Tańcu

świadomość ciała

większy zakres ruchu

ekspresja


2.improwizacja

ruchOWA

wyobraźnia

pogłębianie czucia siebie

relacyjność ruchu


3.Połączenia

w tańcu

improwizacja ruchowa

ruch synchronicznyORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Stres gromadzi napięcie w ciele

Jeśli mamy za sobą trudne wydarzenia to napięcie kumuluje się w ciele i ogranicza nasz potencjał. Dlatego praca z ciałem i ruchem ma terapeutyczne działanie.


Pomaga zwiększyć świadomość i czucie, poszerzyć zakres ruchu bez presji zrobienia tego w określony sposób.


Zobaczysz, że tańczyć można nie tylko na stojąco, ale i siedząc, leżąc na podłodze. Tak jak potrzebujesz w danym momencie.


Smooth Female Hands on Blue Background
Shadow of Leaves on Woman's Body
ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF


Moja droga z tańcem zaczęła się w 2009, byłam wtedy na studiach i szukałam czegoś, co pomoże mi pozbyć się napięcia w ciele, przywróci spontaniczność i czucie. Moje ciało było jak napięta struna. Znalazłam grupę tańca terapeutycznego, dzięki której nauczyłam się odpuszczać kontrolę, znajdywać w sobie siłę, czuć i słuchać ciała. Pozbyłam się wielu napięć i codziennych dolegliwości.


Z perspektywy czasu i zgromadzonej wiedzy

o zdrowiu fizycznym i psychicznym, wspólny ruch i taniec w bezpiecznej przestrzeni widzę jako jedną z najpiękniejszych dróg do przywracania połączenia ze sobą i z innymi.


Pracowałam z ludźmi w bardzo wielu wymiarach: szkoliłam dzieci i młodzież z pierwszej pomocy przedmedycznej, w szpitalu udzielałam wsparcia pacjentom z doświadczeniem choroby nowotworowej. Mam za sobą kilka lat praktyki medytacji, której również uczyłam prowadząc zajęcia z uważności. Natomiast od kilku lat, w środowisku biznesowym, prowadzę projekty badawcze skupione na potrzebach i problemach ludzi z różnych środowisk i kultur.

ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF


Z takim samym nieoceniającym szacunkiem traktuję osoby każdej tożsamości, pochodzenia i wyznania. W każdym widzę zarówno jego historię jak i potencjał. Pracuję z uważnością na traumę.


Aleksandra Kłos

Wybrane wykształcenie:


 • Studia magisterskie z Psychologii, University of Birmingham (prace dyplomowe dotyczące medytacji uważności oraz wpływu doświadczenia przemocy na rozwój układu nerwowego)
 • Staż Biological Psychology Lab, Institute of Psychological Sciences, University of Leeds
 • Badawcza Szkoła Letnia, Contemplative Sciences, Mind&Life Europe
 • Zastosowanie Tańców w Kręgu i elementów Terapii Tańcem w pracy grupowej, Ośrodek Terapii i Rozwoju Przystań Ruchu
 • Projektowania scenariuszy do pracy z grupami w oparciu o analizę ruchu i elementy terapii tańcem i ruchem, A.Sokołowska
 • Głos i ciało w nauczaniu dorosłych, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Kurs instruktorski integracyjnych tańców w kręgu, ISKRA
 • Szkolenie Terapeutyczne Internal Family System, IFS 1 Practitioner
 • Mindfulness Based Stress Reduction, University of Birmingham
 • Intensywne Wprowadzenie do Współczucia, MindInstitute
 • Stypendium Erasmus, Public Health Sciences of Nutrition, University of Eastern Finland
 • Studia z Dietetyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny


W trakcie:


 • Szkolenie Traumatic Stress Studies, Trauma Research Foundation, 2024


Hands Entwined with White Cloth Background
ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Zostańmy w kontakcie!

aleksa.klos@gmail.com

+48 733 833 929

ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

I conduct classes in intuitive dance, moving meditation and movement improvisation. Therapeutic dance and body awareness are my joys and passions. I have been practicing and deepening them for 15 years.

Types of Classes

1. Expression in Dance

body awareness greater

range of motion expression


2. movement improvisation

imagination, deepening self-esteem, relationality of movement


3.Connections in dance

movement improvisation, synchronous movementORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Stress accumulates tension in the body


If we have had difficult events behind us, tension accumulates in the body and limits our potential. Therefore, working with the body and movement has a therapeutic effect.


It helps increase awareness and sensation, and expand the range of movement without the pressure of doing it a certain way.


You will see that you can dance not only standing, but also sitting, lying on the floor. Just as you need at the moment.


Smooth Female Hands on Blue Background
Shadow of Leaves on Woman's Body
ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF


My journey with dancing began in 2009, when I was in college and I was looking for something that would help me get rid of tension in my body and restore spontaneity and feeling. My body felt like a taut string. I took part in a therapeutic dance group. I learned to let go of control, to find strength in myself again and to feel my body. It help me to reduce many of my daily health difficulties.


From the perspective of time and the accumulated knowledge about physical and mental health, I see joint movement and dancing in a safe space as one of the most beautiful ways to restore connection with yourself and with people.


I have worked with people in many dimensions: I trained children and adolescents in first aid, and in the hospital I provided support to patients with cancer experience. I have practiced meditation for several years, which I also taught during mindfulness classes. Also, I have been conducting research projects focused on the needs and problems of people from various backgrounds and cultures.

ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF


I treat people of all identities, backgrounds and religions with the same non-judgmental respect. I see both, history and potential, in everyone. I work with sensitivity to trauma.


Aleksandra Kłos

Selected education:


 • Master's degree in Psychology, University of Birmingham (diploma theses on mindfulness meditation and the impact of the experience of violence on the development of the nervous system)
 • Internship in Biological Psychology Lab, Institute of Psychological Sciences, University of Leeds
 • Research Summer School, Contemplative Sciences, Mind&Life Europe
 • Application of Circle Dances and elements of Dance Therapy in group work, Przystań Ruchu Therapy and Development Center
 • Designing scenarios for working with groups based on movement analysis and elements of dance and movement therapy, A.Sokołowska
 • Voice and body in adult learning, Jerzy Grotowski Insitute
 • Integration circle dance instructor course, ISKRA
 • Internal Family System Therapeutic Training, IFS 1 Practitioner
 • Mindfulness Based Stress Reduction, University of Birmingham
 • Intensive Introduction to Compassion, MindInstitute
 • Erasmus Scholarship, Public Health Sciences of Nutrition, University of Eastern Finland
 • Studies in Dietetics, Medical University of Warsaw


In progress:


 • Traumatic Stress Studies, Trauma Research Foundation, 2024


Hands Entwined with White Cloth Background
ORANGE FLOWER ELEMENT
ORANGE FLOWER ELEMENT

Express YourselF

Stay in touch!

aleksa.klos@gmail.com

+48 733 833 929